canlı destek

Yönetmelik

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
 2. Merkez: Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

 1. Üniversite: Ege Üniversitesini,

 

 1. Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

(Değişik bölüm başlığı:RG-2/10/2019-30906)

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-2/10/2019-30906)

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

 

 1. Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.

 

 1. Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak ve/veya uygulamak, ölçme-değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

 

 1. Araştırma yapmak, araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek, Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

 1. Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim-öğretime yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, araştırma, danışma ve rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını yapmak,

 

 1. Üniversiteye bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda, akademik ve idari personel memnuniyeti, üniversite yayın eğilimleri gibi çeşitli araştırmalar kapsamında danışmanlık hizmeti vermek ve/veya veri analizi yapmak,

 

 

 1. Üniversiteye bağlı birimlerde, çeşitli kamu ve özel kurumlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek; talep edildiğinde sınav, hizmet içi eğitim gibi yapılmakta olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmeti sunmak,

 

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerektiğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri yürütmek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

 

 1. Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları yapmak.

 

 1. (Ek:RG-2/10/2019-30906) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına yönelik ölçme-değerlendirme ve sınav hizmeti vermek.

 

 1. (Ek:RG-2/10/2019-30906) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerini yerine getirmek veya koordinasyonunu ve kontrolünü üstlenmek.

 

 1. (Ek:RG-2/10/2019-30906) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak, sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

 

ğ) (Ek:RG-2/10/2019-30906) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara soru ve/veya test hazırlamak.

 

 1. (Ek:RG-2/10/2019-30906) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluşturmak, bu salonların güvenliğini sağlamak.

 

ı) (Ek:RG-2/10/2019-30906) Kamuya yönelik ve talepleri doğrultusunda kamu kurum, kuruluşları ile özel sektör kuruluşları için sınavlar planlamak, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve verilerini çözümlemek.

 

 1. (Ek:RG-2/10/2019-30906) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, konferans, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek.

 

 1. (Ek:RG-2/10/2019-30906) Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

 

 1. (Ek:RG-2/10/2019-30906) Eğitim ve ölçme-değerlendirme alanında bilgisayar ya da web tabanlı yazılımlar geliştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. Müdür,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

 

 1. Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek,

 

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

 

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek, d) Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile müdür tarafından teklif edilip Rektörce görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

 

 1. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine yeni üye seçilir.

 

 

 1. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Kurul, gerekli hallerde, Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

 

b) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerin uygulanması için gerekli kararların alınmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarından en az 5’er kişi olmak üzere en çok 20 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir.

 

 1. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir defa

toplanır.

 1. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yönelik öneriler sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Ekipman ve demirbaşlar

 

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ