Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
              a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
              b) Merkez: Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
              c) Müdür: Merkez Müdürünü,
              ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
              d) Üniversite: Ege Üniversitesini,
              e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu ifade eder.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak; başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda araştırma, eğitim, sınav ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.
 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 
              a) Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim-öğretime yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, araştırma, danışma ve rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını yapmak,
              b) Üniversiteye bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda, akademik ve idari personel memnuniyeti, üniversite yayın eğilimleri gibi çeşitli araştırmalar kapsamında danışmanlık hizmeti vermek ve/veya veri analizi yapmak,
              c) Üniversiteye bağlı birimlerde, çeşitli kamu ve özel kurumlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek; talep edildiğinde sınav, hizmet içi eğitim gibi yapılmakta olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmeti sunmak,
              ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerektiğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri yürütmek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
              d) Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
 
              a) Müdür,
              b) Yönetim Kurulu,
              c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
                    (2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar.
 
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
              a) Merkezi temsil etmek,
              b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
              c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
              ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
              d) Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile müdür tarafından teklif edilip Rektörce görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
              (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine yeni üye seçilir.
              (3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Kurul, gerekli hallerde, Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.
 
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
              a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
              b) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerin uygulanması için gerekli kararların alınmasını sağlamak.
 
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarından en az 5’er kişi olmak üzere en çok 20 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir.
              (2) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir defa toplanır.
              (3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yönelik öneriler sunar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.